تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

در دوره گرم سال به دلیل فرونشینی مداوم هوا در جنوب و زیر رودباد جنب حاره ای، پرفشار جنب حاره ای تشکیل می گردد. این سامانه به صورت مراکز جدا از هم در حوالی مدار رأس السرطان تشکیل می گردد. پرفشاری که آب و هوا ایران را کنترل می کند بر روی مجمع الجزایر آزور مستقر می باشد و در فصل تابستان زبانه ای از طریق مدیترانه بر بالای خاورمیانه کشیده می گردد. ناحیه ایران مرکزی محل استقرار پرفشار جنب حاره ای آزور می باشد و در تابستان توده هوای [1]CT بر روی آن تشکیل می گردد که گرم و خشک می باشد (علیجانی، 1374).

 

2-1-31).  بادهای غربی

بادهای غربی در گستره جهانی اغلب، در عرض های میانه و بین حدود 35 تا 65 درجه عرض جغرافیایی و یا به تعبیری دیگر، از پرفشار جنب حاره به مناطق کم فشار جنب قطبی می وزد (جعفرپور، 1388: 104).

 

2-1-32). کم فشار سودان

سامانه کم فشار سودان منشأ حاره ای داشته، زمانی که منطقه ی همگرایی حاره ای بین طول های 20 تا 35 درجه به سمت بالاتر کشیدگی پیدا می کند، سلولی از این کم فشار روی شمال اتیوپی و جنوب سودان تشکیل می گردد که به سامانه کم فشار سودان معروف می باشد (لشکری،1381). این سامانه اغلب از سمت جنوب غرب به ایران مرکزی وارد شده، این ناحیه را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

[1] Tropical continental

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه