تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاکنون عامل اصلی تشکیل پرفشار سیبری، سرمایش شدید خشکی وسیع آسیا در دوره سرد قلمداد می گردید اما امروزه پی برده اند که عامل عمده تشکیل پرفشار سیبری آرایش مکانی فرود بادهای غربی در سیبری می باشد. پرفشار سیبری در زیر منطقه وزش چرخندگی منفی در عقب فرود بادهای غربی تشکیل می گردد یعنی پرفشار سیبری ریشه پویشی دارد و سرد شدن زمین وسیع سیبری در اثر پویش موج بادهای غربی می باشد (علیجانی،1374).

پرفشار سیبری از اواخر ماه اکتبر با سرد شدن منطقه ی سیبری شکل می گیرد و معمولاً تا اواسط ماه آوریل روی منطقه باقی می ماند. پشته های این پرفشار که در طی ماههای دسامبر و ژانویه به حداکثر شدت و وسعت خود می رسد، تقریباً در تمام جهات به استثنای نواحی جنوب آسیا که ناهمواری های بلند هیمالیا مانع آن می باشد توسعه می یابد. پشته ی غربی این سامانه در بیشتر مواقع از شمال شرق و شرق روی منطقه مرکزی ایران توسعه می یابد و از عوامل اصلی کاهش دما در کشور بخصوص مرکز ایران به شمار می رود. وضعیت این پشته خود تابعی از گسترش کم فشارهای ایسلند و پیرا قطبی روی اروپاست با توسعه ی آن ها به شرق، پشته ی سیبری به عرضهای جنوبی تر نقل مکان می کند و با استقرار روی بامه ایران جریان های سرد شرقی آن موجب کاهش دما در منطقه مرکزی کشور می گردد (خلج، 1381).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه