عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

در تحقیقی دیگر چنگلان (1984)، در مطالعه خود با مطالعه نقشه های همدید، به مطالعه عوامل سرمای شدید و افت ناگهانی دما در چین پرداخته، به این نتیجه رسیده می باشد که گسترش و نفوذ زبانه های هوای سرد پرفشار مستقر روی منطقه بایکال- مغولستان عامل افت ناگهانی دما در بخشی از چین می باشد.

« پرفشار سیبری و تغییر آب وهوا بر روی آسیای میانه » عنوان تحقیقی دیگر می باشد. در این پژوهش گونگ و هو (2002)، ارتباطی قوی میان شرایط دمایی سرد روی قاره اورآسیا و شدت پرفشار سیبری یافته اند و به این نتیجه رسیده اند که کاهش 1.5- درجه سلسیوس دمای فصل سرد در مرکز قاره اورآسیا و شرق آسیا (مرکز و جنوب چین) با  مرکز پرفشار سیبری روی مغولستان دارای ارتباط قوی می باشد.

دینگ (1990)،  طی پژوهش خود با عنوان «نحوه تشکیل، انتقال توده هوا و پیشروی پرفشار سیبری و ارتباط آن با موج هوای سرد در شرق آسیا» به این نتیجه رسید که هوای سردی که از سمت جنوب گسترده شده از مرکز پرفشار مستقر روی شرق سیبری و مغولستان منشاء می گیرد و باعث تشدید بادهای شمالی و شمال شرقی سطح دریا شرق آسیا (شرق چین) شده، منجر به تولید موج های گسترده سرد ( cold surge) در این منطقه می گردد. این امواج در تراز دریا به سرعت به سمت جنوب پیشروی کرده، تا نزدیکی مناطق استوایی (شرق اقیانوس آرام) در جنوب امتداد می یابند. نتایج آنها نشان داد که به گونه متوسط 20 تا 30 موج سرمای شدید طی یک فصل سرد زمستان در ترازهای پایین تر از 700 ه.پ و بخصوص تراز 850 و دریا با دوام زمانی 10تا 20 روزه رخ می دهند.

تاکاشی (1990)، در مطالعه خود با عنوان« حرکت توده هوایی که منجر به تشکیل کمربند بارش قاره چین و سیستم های جوی در فصل بایو (ژاپن) می گردد» تصریح می کند که پرفشار سرد سیبری در محدوده دریاچه ی بایکال-مغولستان تشکیل و راستایی شمالی-جنوبی گسترش پیدا می کند و با یورش سرمای شدید به بخش هایی از چین باعث افت شدید دما و یخبندان می گردد.

تاکایا و ناکامورا (2005)، طی مطالعه خود با عنوان مکانیسم گسترش و توسعه درونی پرفشار سیبری به این نتیجه رسیدند که پرفشار سیبری از طریق تشکیل یک توده هوای سرد قاره ای، تأثیر مهمی در رخداد آب و هوای بحرانی سرد زمستان در قاره آسیا و شمال شرق اقیانوس آرام اعمال می کند. مطالعه ایشان نشان داد که در رخداد 20 موج سرمای شدید، تشکیل بلوکینگ در ترازهای بالای جو فاکتور مهمی می باشد و تأثیر مهمی در گسترش هوای سرد سطح دریا در این نواحی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه