تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دما و تغییرات دمایی در یک محل، تا حدود زیادی به نقل وانتقال افقی هوای گرم و سرد بستگی دارد. این انتقال به صورت مسیر روزانه وزش باد و در دوره هایی از سال صورت می پذیرد. تأثیر سیستمهای متنوع همدید در جابه جایی توده های هوا در عرضهای میانه، به خصوص به صورت گسترش هوای گرم و سرد، اهمیت بسیار دارد، از این رو جابه جایی مکرر توده های هوا طریقه دما را به هم می ریزد.

 

2-1-5). آستانه

گاهی علاوه بر شناخت فراوانی مشاهدات، تعداد یا درصدی از نظاره ها نیز که برابر پایین تر از مقدار بخصوصی (آستانه ها) می باشد. مقادیر خاصی که شناخت رویدادهای بخصوصی هستند را آستانه گویند (عساکره، 1390: 116).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه