تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در یک دسته بندی کلی از تغییر و تحولات محله متاثر از مدرنیسم و شهرنشینی شتابان، مهمترین موارد به قرار زیر خواهد بود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تحول کالبدی و کارکردی عناصر تشکیل دهنده ساختار محله (شبکه معابر، مرکز محله، تاسیسات محله، میادین و مساکن)
 • تغییر و تحول در روابط و مناسبات اجتماعی افراد ساکن در محله
 • تغییر و تحول در روابط و مناسبات اقتصادی افراد ساکن در محله (هادی پور، 1388: 118).

مرزبندی بر اساس ملاک های خشک و غیر منطفی همچون سلسله مراتب شبکه ارتباطی منجر به تقسیم شهر به واحدهای کالبدی یکنواخت و ایستا می گردد که در آن ارتباطات انسانی و اجتماعی به حداقل خود می رسد. امروزه در عرصه برنامه ریزی شهری ساختاری راهبردی که رویکردی نو به مقوله طرح های شهری دارد ، پیروی بی قید و شرط از ضوابط غیر منعطف مردود شناخته شده و سیالیت و انعطاف جایگزین آن می گردد. در این طرحها نه تنها اهداف کالبدی طرح های شهری همچون تقسیمات شهری و کاربری زمین با اهداف  اقتصادی و اجتماعی تلفیق می گردد ، بلکه بر پویایی، انعطاف پذیری، اصلاح پذیری و مشارکت عمومی در طرحها  نیز تاکید می گردد. (مهدی زاده، 1382)

 

 

با در نظر داشتن ویژگی های دوره های مورد مطالعه و شاخصهای تقسیمات محله ای، معیارها تغییر یافته و در هر دوره بر تعدادی از شاخصها تاکید شده می باشد.

با مقایسه دو دوره گذشته و حال می توان نتیجه گرفت که عواملی در از بین رفتن مرزهای محله های قدیم تاثیر گذار بوده اند. مهمترین این عوامل به تبیین ذیل می باشد:

 • تحولات سطح شهر و تمایل به سرمایه گذاری ساختمانی
 • دسترسی های جدید و شبکه های جدید ارتباطی که موجب بهم خوردن تعادل شده می باشد
 • تاسیسات و تجهیزات جدید
 • کثرت احتیاجات فضایی و تنوع
 • مهاجریت و تنوع روابط اجتماعی
 • تغییر کاربری ها
 • ازدیاد روابط بازرگانی و اجتماعی که باعث تراکم زیاد در بخش محله های قدیم شده می باشد
 • فشردگی روابط بین ساکنان
 • تمرکز واحدهای قدیمی خدمات در محله های سابق
 • شکل گیری مجموعه های مسکونی
 • تراکم ساختمانی و مسکونی
 • تغییر نوع احتیاجات و مصرف در فضاهای شهری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه