عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

).  نقشه های هم ارتفاع ژئوپتانسیل

ژئوپتانسیل عبارت از مقدار کاری که برای خنثی کردن تأثیر نیروی جاذبه صرف می گردد تا واحد جرمی را از مرکز زمین تا تراز مورد نظر بالا برد (لشکری،  1390، 42). نقشه های هم ارتفاع ژئوپتانسیل مهمترین و کاراترین نقشه های جوی در تجزیه و تحلیل و تفسیر همدید می باشند. زیرا که نقشه های هم ارتفاع قادرند در آن واحد بسیاری از اطلاعات نقشه های دما، باد و آرایش الگوهای فشار را در اختیار مفسر همدید قرار دهد (قویدل،  1389، 116).

 

2-1-27).  پرفشار سیبری

مرکز فشار زیادی که روی سیبری ایجاد می گردد و فشار درون آن گاهی بالغ بر 1085 هکتوپاسکال می گردد، توده هوای بسیار سرد و سنگینی می باشد که گاهی اوقات مرکز این سلول بزرگ ما بین دریاچه بایکال و بالخاش قرار می گیرد، در این موقع هوای بسیار سرد از نواحی شمال شرقی وارد کشور می گردد و دمای حداقل نواحی شمالی استان خراسان به کمترین مقدار خود می رسد. به تدریج این توده هوا تمام ایران را فرا گرفته، دمای اکثر نقاط ایران حتی استان خوزستان به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد (تقی زاده، 1366: 54).

پرفشار سیبری پدیده غالب دوره سرد سال در آسیاست. اولین نشانه تشکیل پرفشار مزبور تشکیل یک منحنی بسته فشار در ماه سپتامبر، در اطراف دریاچه ی بایکال می باشد که به تدریج با پیشروی زمستان بر شدت آن افزوده می گردد. به طوریکه در ماه دسامبر متوسط فشار مرکزی آن به 1035 هکتوپاسکال می رسد (ساهسامانگلو و همکاران، 1991) (شکل2-3).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه