تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

).   سرزمین پژوهش

منطقه مورد مطالعه این پژوهش حدود 25 درصد پهنه ایران را دربر دارد و شامل پنج استان تهران، سمنان، اصفهان، یزد و کرمان می باشد که وسعت530524 کیلومتر مربع از کشور را در برگرفته می باشد. این ناحیه بین عرضهای جغرافیایی 30 تا 35 درجه شمالی و طولهای جغرافیایی 25 تا 62 درجه شرقی محدود شده می باشد و استانهای مازندران در شمال، فارس در جنوب، لرستان در غرب و خراسان در شرق آن قرار گرفته اند (شکل 2-4).

سیمای طبیعی ایران مرکزی

ایران مرکزی به مجموعه ناهمواریهایی اطلاق می شوند که در محدوده مثلثی شکل داخل بامه ایران پراکنده می باشند. به خصوص رشته کوههای بلند و حصارهای کوهستانی حاشیه بامه که از هر طرف ایران مرکزی را احاطه کرده اند و در جهت شمال غربی به جنوب شرقی مرزهای جغرافیایی برای آن ترسیم نموده اند (شکل 2-5). از ویژگیهای طبیعی ایران مرکزی، گسترش چاله های وسیع مستقل و نیمه مستقل در فواصل رشته کوههای منفرد و حاکمیت شرایط آب و هوای خشک در آن می باشد. رشته کوههای بلندی که بامه داخلی را احاطه کرده اند، آن را از اثرات رطوبتی دریاهای کناری محروم ساخته اند. بعلاوه توده های هوای مرطوب غربی تا رسیدن به ایران داخلی، بیشتر رطوبت خود را در برخورد با حصارهای کوهستانی حاشیه از دست می دهند و در نتیجه هوای خشک آن نصیب این ناحیه می گردد.

از طرف دیگر هوایی که رطوبت خود را از دست داده می باشد، به صورت بی درو در دامنه بادپناه نزول کرده، گرم می گردد که خود استعداد ایجاد باران کاهش می دهد. در این بین تنها توده های بلند کوهستانی در امتداد کمربند سنندج-سیرجان و سهند-زرند موفق به دریافت رطوبت می شوند که به دلیل همزمانی با آن با فصل سرد منجر به بارش باران و یا برف نسبتاً قابل در سطح این کوهها می گردد. سایر کوههای ایران مرکزی به دلیل ارتفاع کم آنها و عدم بهره مندی از رطوبت کافی از شرایط آب و هوای خشک برخوردارند (طالقانی، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه