تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

بارش سالانه

هر چند که در پراکندگی بارش کشور تفاوت زیادی به چشم می خورد، لیکن ویژگی های بارش مجموعاً از قانونمندی مشخصی پیروی می کند. بطور کلی پراکندگی آن از غرب به شرق و از شمال به جنوب کاهش می یابد و علت آن در جهت و منشاء توده های هوایی می باشد که ایران را تحت تأثیر قرار می دهند و به جهت گیری کوه ها بستگی دارد.

شکل (2-10) نشان می دهد که قطب های پربارش در شمال و شرق منطقه مطالعاتی قرار گرفته می باشد. این قطب های پربارش بخاطر عرض جغرافیایی بالاتر و ناهمواری های مرتفع و قرار گیری در مسیر بادهای مرطوب غربی بارش دریافتی بیشتری نسبت به بقی ایستگاها دارند.

میانگین ماهانه بارش

شکل (2-11)، میانگین مجموع بارش ماهانه 32 ساله ایستگاه های منطقه مورد مطالعاتی را نشان می دهد. از این شکل دیده می گردد که بارش منطقه در دوره سرد سال از مهر تا اردیبهشت ماه (اکتبر تا می) می باشد و در بین ایستگاها، ایستگاه مهرآباد تهران دارای بیشترین اندازه بارش ماهانه در ماه اسفند (مارس) با 45.5 میلیمتر سپس در ماه آذر (دسامبر) با 36.9 میلیمتر می باشد. این درحالی می باشد که فصل زمستان مرطوب ترین و تابستان خشک ترین فصل سال می باشد  و 49 درصد ریزش های جوی در زمستان، 25 درصد آن در پاییز، 23 درصد در بهار و تنها 3 درصد ان در تابستان می بارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین بر پایه نتایج جدول (2-4)،  بیشترین اندازه مجموع بارش ماهانه با 212.5 میلیمتر مربوط به ماه اسفند (مارس) سپس ماه دی (ژانویه) با اندازه بارش ماهانه با 161.6 میلیمتر بوده می باشد . کمترین اندازه مجموع بارش ماهانه مربوط به شهریور (سپتامبر) با اندازه   بارش ماهانه 6.3 میلیمتر سپس مرداد (آگوست) با اندازه 6.4 میلیمتر می باشد و اختلاف مرطوب ترین و خشک ترین ایستگاهای منطقه مورد پژوهش 45.5 میلیمتر می باشد (جدول 2-4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه