عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

میانگین دمای ماهانه

نتایج جدول2-1 بالاترین دمای میانگین ماهانه در فصل تابستان و در ماه تیر (جولای) نظاره می گردد. و در بین ایستگاه ها، ایستگاه بم با دمای 34.13 درجه سانتیگراد بالاترین دمای میانگین ماهانه را در تیر ماه (جولای) به خود اختصاص داده می باشد. سپس ایستگاه های کاشان و یزد به ترتیب با دمای 32.62 و 32.27 درجه سانتیگراد در تیرماه و بم با دمای 32.57 در ماه مرداد (آگوست) بالاترین دمای میانگین را دارا هستند.

).  دمای بیشینه مطلق ماهانه

نتایج جدول2-2 ملاحظه می گردد که بالاترین دمای مطلق ماهانه در ماه های تیر و مرداد (جولای و آگوست) دیده می گردد. به طوری که ایستگاه های کاشان و بم به ترتیب با دمای 40.5 و 40 درجه سلسیوس در ماه تیر (جولای) بالاترین میانگین دمای بیشینه مطلق ماهانه را در بر می گیرند. این شرایط در شکل2-8 نشان داده شده می باشد

دمای کمینه مطلق ماهانه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج جدول 2-3 پایین ترین دمای میانگین کمینه در بازه آماری 32 ساله ی در ماه های آذر و دی (دسامبر و ژانویه) دیده می گردد. ایستگاه کرمان با دمای 2.8- درجه سلسیوس در ماه دی (ژانویه) دارای پایین ترین دمای حداقل مطلق بوده، سپس ایستگاه یزد با میانگین دمای کمینه 1.1- درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه ها در این بازه آماری بوده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه