تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

علیجانی (1386: 5)، معمولاً در هر مکان مشخص، در طول سال یک هوای معین به  دفعات بیشتری جا به جا می گردد، به طوری که از نظر فراوانی، این هوا در آن مکان نمود بیشتری می یابد. این هوا در هر منطقه « آب و هوای آن منطقه» به حساب می آید. پس آب و هوا (اقلیم) عبارت می باشد از: هوای غالب در یک محل در دراز مدت.  آب و هوا شامل حوادث حدی مانند امواج گرمایی تابستانه و امواج سرد زمستانه در یک منطقه می باشد. فراوانی این حوادث حدی می باشد که به ما کمک می نماید تشخیص دهیم کدام آب و هوا ها، میانگین های مشابه دارند (فلاح قالهری،1390: 40).

    کشور ایران از نظر آب و هوایی در یک منطقه حدواسط قرار دارد و در طول سال، مورد هجوم توده های هوایی مختلف از کانون های گوناگون قرار می گیرد که با ایجاد تغییرات مکانی و زمانی، موجب تنوع اقلیمی در سطح کشور می گردد (عزیزی و یوسفی، 1384: 194). برای شناخت آب و هوای هر محل بایستی از بازیگرانی که در مقیاس کلان تأثیر آفرینی می کنند آغاز نمود، سپس به بازیگرانی که در مقیاس همدید و میان مقیاس اهمیت دارند پرداخت و سرانجام به بازیگران مقیاس محلی و خرد رسید زیرا بعضی از جنبه های آب و هوایی هر محل به یاری بازیگران همدید و میانه و بعضی به یاری بازیگران محلی و خرد توجیه و تبیین می گردد (مسعودیان، 1386).

 

2-1-3).  دما

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دما از مهمترین عناصر آب‌وهوایی می باشد که در تعیین تأثیر و پراکندگی دیگر عناصر آب‌وهوایی نیز موثر بوده، از مؤلفه های اصلی در پهنه بندی آب‌وهوایی به شمار می رود و از رو نوسانات و تغییرپذیری آن دارای اهمیت علمی-کاربردی ست. دما عنصری می باشد که تحت تأثیر الگوها و پدیده های جوی به سرعت دچار تحول می گردد و به پویایی جو به شدت حساسیت نشان می دهد. پس تغییرات دما در مدیریت و برنامه ریزی محیط مؤلفه بسیار مهمی به شمار می رود (احمدی و قویدل، 1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه