تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن تایید فرضیه نخست پژوهش، کاهش افراطی دما زمانی نظاره می گردد که یا کانون پرفشار سرد سیبری به ایران نزدیک تر می باشد و یا با ادغام پرفشار مهاجر در پرفشار سیبری، زبانه پرفشاری روی ایران تقویت شده می باشد. در هر حال نفوذ موج سرما بویژه از سمت شمال شرق یعنی استان های خراسان همراه با تقویت پرفشار سیبری می تواند نشانه افزایش ضخامت لایه سرد هوا و امکان گذر آن از سد نامطمئن زاگرس و رشته کوه های شمال شرقی ایران شامل بینالود، هزار مسجد و کپه داغ باشد.

 

n  در بحث فرارفت شرقی هوای سرد با در نظر داشتن نظاره ناوه فعال در تراز 500 ه.پ روی ایران یا غرب آن، ایران مرکزی زیر یال شرقی آن قرار می گیرد و جریان های شرق سو یا شمال شرق سو را می سازد و

 

در تراز نزدیک زمین یعنی تراز 1000 ه.پ میل زیاد آفتاب و احیانا پوشیدگی کم و ناتوانی سطوح دشت های ایران مرکزی از ذخیره حرارت روز باعث فرارفت هوای سرد به شکل جریان های غرب سو و رخداد دماهای بحرانی می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه