عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت مطالعه آزمون فرضیه دوم « تأثیر فرارفت های شرقی در رخداد بحرانی ترین دماهای دوره  سرد ایران مرکزی مهم تر از فرارفت های غربی این دوره می باشد»؛ نقشه های بردار باد ترازهای 1000، 750 و 500 و نقشه دما تراز 1000 و ناوه ارتفاعی تراز 500 ه.پ مطالعه گردید. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که در طی روزهایی که هوای سرد داشته ایم، بردارهای باد عموماً از سمت جنوب شرق که دنباله بردارهای شرقی از روی افغانستان و پاکستان بودند، وارد ایران مرکزی شده اند و گاهی هم از سمت شمال شرق و شرق به گستره این سرزمین کشیده می باشد. پس هماهنگی شرایطی زیرا سمت بردار در تراز های پایین روی ایران مرکزی که جریانات شرقی ناشی از آنها باعث فرارفت هوای سرد عرض های بالا به سرزمین مورد پژوهش شده می باشد، همچنین مطالعه نقشه های دمایی تراز 1000 ه.پ نشان داد که نفوذ ناوه دمایی از سمت شمال شرق ایران و قرارگیری ایران مرکزی در سمت شرق یال ناوه تراز 500 ه.پ مجموعه عواملی هستند که باعث وقوع دماهای سرد و بحرانی در روز های وقوع موج سرما شده اند. پس بر پایه نتایج آزمون انجام شده،  فرضیه دوم نیز تایید گردید.

 

5-2). نتیجه گیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

n دوری از منابع رطوبت، پوشیدگی اغلب سطوح ایران مرکزی از زمین های بی گیاه و مراتع فقیر و کویرهای دارای رنگ روشن و عموما بسیار هموار، فراوانی و انبوهی کمتر پوشش ابرناکی در مقایسه با دیگر مناطق ایران در عموم ماه های سال مانند مهم ترین ویژگی هایی می باشد که در تایید نتایج بخش نخست پژوهش یعنی نتایج آماری مشخص می کند خطرپذیری این بخش از ایران نسبت به دماهای سرد بحرانی بالاست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه