شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

). آزمون فرض

در راستای موضوع پژوهش با عنوان «تحلیل روابط  همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی» در پژوهش حاضر دو فرضیه مطرح گردید و براساس روش های پژوهش انجام گرفته و بعد از تحلیل آماری و همدید نسبت به آزمون هر یک از فرضیات بطور جداگانه به تبیین زیر اقدام گردید:

 

n جهت مطالعه آزمون فرضیه نخست« فرارفت های دمایی سرد ناشی از سامانه پرفشار سیبری در ایران مرکزی نمود بیشتری در ترازهای پایین جو نسبت به ترازهای بالا دارد» با بهره گیری از نقشه های تراز های دریا و تراز 1000، 750 و 500 ه.پ جایگاه کانون ها و زبانه ها اعم از بیرونی ترین پربند بسته و پربند پشتیبان سامانه پرفشار سرد سیبری و جایگاه پرفشارهای مهاجر  برای هر یک از روزهای اوج سرما به الگو

 

تبدیل گردید. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نخست نشان داد که پرفشار سیبری در ترازهای پایین جو مانند تراز دریا و 1000بیشتر و قوی تر دیده می گردد و از 17 موج سرمای شاخص استخراج شده، این سامانه پرفشار در 12 موج در این ترازها نظاره گردید و در ترازهای بالاتر جو اثر کمتری از این سامانه نظاره گردید و بجای آن پرفشارهای مهاجرغربی و موثر بر وقوع دماهای بحرانی سرد سال ایران مرکزی در 5 موج سرما نظاره گردید. پس بر پایه نتایج آزمون این فرضیه،  فرضیه نخست تایید گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه