تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل سرعت و سمت میانگین باد

در مرحله بعد برای تعیین میانگین سرعت باد مداری و نصف النهاری و تعیین سمت میانگین باد سرزمین مورد پژوهش برای 12 موج سرما که از سامانه پرفشار سیبری منشأ گرفته اند، اقدام به کمی کردن آنها با دستورات خاص اسکریپت نویسی در محیط نرم افزار گرادس در محدوه سرزمین ایران مرکزی گردید. جدول (4-7) مشخصات این موج ها را نشان می دهد.

نتایج حاصل از جدول (4-7) همچنین نشان می دهد که اغلب میانگین سرعت باد بردارهای بادمداری و نصف النهاری منفی هستند. اعداد منفی بردارهای باد مداری شرقی و باد نصف النهاری منفی گویا شمال شرق-شرقی بودن سمت بادها در محدوده ایران مرکزی هستند. هرچند بردارهای به گونه آشکارا از سمت شرق وارد ایران مرکزی نشده اند اما دنباله بردارهای شرقی و جنوب شرقی بر روی افغانستان و پاکستان میباشند که بعضاً از سمت جنوب، جنوب شرق و شرق به سرزمین پژوهش کشیده شده اند.

تحلیل الگوهای بردار باد در تراز 1000 ه.پ

مطالعه الگوهای شکل (4-12) نشان می دهد که در تایید دومین فرضیه پژوهش، از مجموعه 17موج سرما در12مورد موج سرما بردارهای باد از سمت شمال شرق و شرق وارد ایران مرکزی شده اند. الگوی نقشه های بردارهای باد در تراز 1000 گویا شرقی بودن سمت غالب باد در ایران مرکزی می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه