عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

). تأثیر فرارفت های شرقی در سرماهای بحرانی ایران مرکزی

مرتبط با فرضیه دوم پژوهش مبنی بر «تأثیر فرارفت های شرقی ناشی از پرفشار سیبری در رخداد بحرانی ترین دماهای دوره  سرد ایران مرکزی مهم تر از فرارفت های غربی می باشد»، نقشه های بردار باد، دما و خطوط جریان باد برای ترازهای 500، 750، 1000 و300 هکتوپاسکال تهیه گردید تا مشخص گردد که در این ترازها طی بازه ی آماری 1980- 2012 فرارفت جریان هوا چه سمتی دارد؟ جدول (4-6) مشخصات نقشه های دما و نقشه های بردار و خطوط جریان باد در ترازهای پایین و بالای جو نشان می دهد.

 

n سمت باد، دما و خطوط جریان در ترازهای بالا

بر پایه نتایج ارایه شده در جداول ( 4-6)؛ از مجموع 17 نقشه بردار باد تراز 1000ه.پ در 13مورد (76 درصد)، بردارهای  باد از سمت شمال شرق و شرق وارد ایران مرکزی شده، از میدان باد پرارتفاع سیبری منشاء گرفته اند و در یک موج سرما هر چند باد از سمت شمال شرق وارد ایران مرکزی شده اما از میدان باد پرارتفاع تبت منشاء گرفته می باشد. همچنین در سه مورد (17 درصد)، بردارهای باد از سمت شمال غرب و

 

غرب وارد ایران مرکزی شده اند که از میدان باد پرارتفاع مهاجر غربی و موثر بر وقوع دماهای بحرانی سرد ایران مرکزی منشاء گرفته اند. در این حال، بیشتر بردارهای باد در ترازهای  500،750 و30 ه.پ ورود جریان های هوا را از سمت شمال غرب و غرب به ایران مرکزی نشان می دهند.

 

جدول (4-6)، گویای این می باشد که از مجموعه 17 نقشه دما در تراز 1000 ه.پ در 13 (76 درصد)، زبانه های دما از سمت شمال شرق وارد ایران شده، تا مرکز ایران امتداد یافته اند. این زبانه های دما از میدان دمای پرارتفاع سیبری منشاء گرفته به سمت ایران گسترده شده اند. هرچند در یک مورد زبانه دما از میدان دمای پرارتفاع تبت منشاء و از سمت شمال شرق وارد ایران مرکزی شده می باشد. مطالعه نقشه های دمای تراز 750 ه.پ نشان می دهند که زبانه های دما در ایران مرکزی نمود نسبی دارند و از مجموع 17 نقشه ی دما در این تراز در 9 مورد (52 درصد) نمود نسبی از زبانه های دما در ایران مرکزی دیده می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه