تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل الگوهای همدید- تراز 750 ه.پ

 

 

در این مرحله پویشی بودن سامانه پرفشارسیبری از راه انطباق یا هماهنگی آن به لحاظ مکانی با مراکز واچرخند تراز 750 و 500 ه.پ و با ناوه تراز 500 واکاوی گردید. برای این مقصود در نقشه های تراز 750 و500 ه.پ، جایگاه مراکز واچرخند مهاجر و موثر و نیز نحوه قرارگیری ناوه ارتفاعی عامل دماهای بحرانی سرد سال بازیابی و ردیابی گردید. جایگاه این مراکز واچرخند با رنگ سیاه روی نقشه برای 4 موج سرما نشان داده گردید.

در شکل (4-11) ملاحظه می گردد که در تراز 750 ه.پ در 6 موج سرما شامل سرماهای بحرانی شماره سه، شش، نه، ده، دوازده و سیزده مراکز واچرخند قوی بر روی شمال اروپا  بسته شده می باشد و با ریزش هوای سرد عرض های بالای جغرافیایی در بستر یال غربی ناوه باعث تقویت گرادیان دمایی پرفشارسیبری در ترازهای پایین شده، به این پرفشار ویژگی ترمودینامیک داده اند.

تحلیل الگوهای همدید- تراز 500 ه.پ

 

 

چنانچه از شکل (4-12) ملاحظه می گردد در 4 موج سرما مراکز پرارتفاع قوی در تراز 500 ه.پ روی شمال اروپا بسته شده می باشد. ناوه حاصل از این مراکز پرارتفاع در راستای شمالی-جنوبی تا مرکز ایران گسترده شده

اند. در این تراز نظاره می گردد که در عقب ناوه ها مراکز این واچرخندها روی غرب ایران گسترده شده، ریزش هوای سرد عرض های بالای جغرافیایی را باعث شده اند. همزمان در ترازهای پایین جو، کاهش دما و تشدید گرادیان حرارتی امواج سرما رخ داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه