عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه پربند پشتیبان

آن چیز که پیش از این به عنوان بیرونی ترین پربند بسته پرفشار سیبری محور آزمون فرضیه نخست پژوهش بود، در این بخش از نتایج به بیرونی ترین پربند موثر این پرفشار (پربند پشتیبان) تغییر پیدا نمود تا تکمیلی بر آزمون فرضیه نخست پژوهش باشد.

 

 

با مطالعه مجموعه نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای 1000 و750 هکتوپاسکال کوشش گردید تا مشخص گردد کدام پربند پشتیبان بر حسب چند متر در الگوها مشترک می باشد. نتایج نشان داد پربندهای 220 و 200 متر در تراز 1000 ه.پ و پربند 3040 متر در تراز 750 ه.پ چنین نقشی دارند (جدول4-5).

تحلیل الگوهای  همدید- تراز 1000 ه.پ

چنانچه در شکل(4-10) نظاره می گردد پرفشار و در واقع پرارتفاع سیبری در 12 مورد از 17 موج سرما، زبانه هایی در امتداد شرق به غرب به سمت مرزهای شرقی ایران گسترانده می باشد. این زبانه ها از سمت شمال شرق به درون ایران مرکزی نفوذ کرده اند. در راستا و تایید نتایج پیشین، طی عموم سرماهای بحرانی، پربند پشتیبان روی شمال خاوری، گاه ایران مرکزی و حتی گاهی تا شمال غرب را پوشانده می باشد.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه