تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

ترازهای 750 و 500 ه.پ

شکل (4-8) الگوی جایگاه بیرونی ترین پربند بسته پرارتفاع سیبری در تراز 750 و 500 ه.پ را نشان می دهد. بر پایه نتایج ارایه شده در جدول ( 4-3) از مجموعه 17 موج سرما، در 6 موج سرما مراکز پرارتفاع مهاجر در تراز 750 ه.پ روی شمال دریای سیاه و غرب اروپا با مقدار ارتفاع مرکزی3120 متر و با تعداد دو منحنی بسته نظاره گردید. از مجموعه 17 موج سرما، در 4 موج سرما مراکز پرارتفاع مهاجر در تراز 500 ه.پ روی شمال غرب اروپا نظاره گردید. تطبیق چهار الگوی کنونی با الگوی پیشین (4-7) نشان داد که پرارتفاع سیبری در ترازهای بالاتر جو بتدریج حضور کمتری دارد و حضور فزاینده طی سرماهای بحرانی ایران مرکزی با پرارتفاع های مهاجر می باشد. این نتیجه می تواند یافته های پیشین محققان (علیجانی؛ 1369)، (جعفرپور؛ – – ) را مبنی بر ترمودینامیک بودن پرفشار سیبری اینگونه تکمیل کند که به جهت زمانی در اوایل یک دوره تقویت پرفشار سیبری، رویکرد این پرفشار گرمایی و زمینی می باشد و بتدریج با نزدیک شدن پرفشارهای مهاجر غربی زیر چتر ناوه های تراز بالا و با ریزش هوای سرد از عرض های شمالی تر و نزول از ارتفاعات بالاتر جو؛ رویکردی پویشی (دینامیک) چیرگی می یابد. در مجموع این تطبیق، گویای تایید نهایی فرضیه نخست پژوهش در این بخش از نتایج بود.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین از مجموع 17 موج سرما (جدول 4-3)، جایگاه ناوه و انحنای آن در تراز 500 ه.پ برای 12 موج مطالعه گردید. این مطالعه به طراحی جایگاه ناوه در یکایک سرماها انجامید (مجموعه شکل های 4-9). شکل ها گویای این حقیقت هستند که در اغلب موج ها، ناوه ی این تراز در جایگاه بین شمال ترکیه-جنوب مصر نظاره می گردد و هدایت جریان های هوای سرد را بطور مستقیم از شمال حوزه خزر مانند 27-12-1990 ، از اروپا مانند 12-1-1983،  از ترکیه و یونان مانند 30-1-1984 و گاه غیرمستقیم مانند هدایت جریان ها از حوزه مدیترانه مرکزی و شمال آفریقا مانند 16-1-1996 بر عهده دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه