عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

، الگوی جایگاه های بیرونی ترین همفشارهای بسته پرفشار سیبری در تراز دریای آزاد می باشد که بصورت پهنه های آب رنگ (تصویر سیاه و سفید خاکستری رنگ) نشان داده شده می باشد. این شکل گویای اینست که پرفشارسیبری در تراز دریا از لحاظ جایگاه کانون پرفشار، بین مغولستان و دریاچه

 

بالخاش به صورت متمرکز و پردامنه تشکیل می گردد. بر پایه نتایج ارایه شده در جدول (4-3) مقدار فشار مرکزی پرفشارسیبری در اکثر امواج سرما 1050 ه.پ بوده می باشد. همچنین کم ترین مقدار فشار آن 1030 ه.پ و بیشترین مقدار 1060 ه.پ نظاره گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تراز 1000 ه.پ:

مجموعه شکل های ( 4-6 )، جایگاه های بیرونی ترین پربندهای بسته پرفشار سیبری در تراز 1000 ه.پ را به صورت منحنی هایی سیاهرنگ و ستبر نشان می دهد. مطالعه مجموعه الگوها نشان می دهد که طی سرمای بحرانی شماره 1 در تاریخ 24/01/1980، بیرونی ترین همفشار بسته پرفشار سیبری در نزدیک ترین جایگاه (شکل 4-6: الف) و طی سرمای بحرانی شماره 11 در تاریخ 02/01/1985، بیرونی ترین همفشار بسته پرفشار سیبری در دورترین جایگاه خود (شکل 4-6: ج) نسبت به سرزمین مورد پژوهش (ایران مرکزی) دیده شده می باشد.

 

شکل (4-7)، الگوی جایگاه بیرونی ترین پربند بسته پرارتفاع سیبری در تراز 1000 ه.پ می باشد که بر پایه مجموع الگوهای یاد شده رسم شده می باشد. این شکل گویای اینست که پرارتفاع سیبری در تراز 1000 ه.پ

 

 

از لحاظ جایگاه کانون پرارتفاع، بین مغولستان و دریاچه بایکال به صورت متمرکز و پردامنه تشکیل شده می باشد.

 

بر پایه نتایج ارایه شده در جداول ( 4-3) در تراز 1000 ه.پ از مجموعه 17 موج سرما ، طی دو موج یعنی موج های شماره 7 و 22 ، پرارتفاع سیبری حضور نداشته، بجای آن پرارتفاع تبت در دو تراز 1000 و 750 روی بامه تبت Tibet pluateu نظاره شده می باشد. همچنین در همین ترازها در موج های شماره 13، 42 و 45 پرارتفاع های مهاجر غربی نظاره گردید.  مقدار ارتفاع مرکزی کانون پرارتفاع در غالب امواج سرما در این تراز 340 متر، کم ترین مقدار ارتفاع 280 متر و بیشترین مقدار ارتفاع 400 متر بوده می باشد. همچنین در بیشتر امواج سرما تعداد منحنی های بسته پرارتفاع سیبری 4 منحنی، کمترین 2 منحنی و بیشترین تعداد منحنی بسته 9 منحنی در تراز 1000 ه.پ نظاره گردید. در مجموع تراکم زیاد پهنه های همفشار پرارتفاع سرد سیبری در این تراز نخستین شواهد را برای تایید فرضیه یکم پژوهش ارایه نمود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه