تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل همدید سرماهای بحرانی ایران مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل همدید موج های سرما در این پژوهش به ترتیب بر اساس آزمون فرضیه های یکم و دوم انجام گرفت.

 

4-2-1).  تأثیر پرفشار سیبری در سرماهای بحرانی ایران مرکزی

نخستین فرضیه پژوهش چنانکه پیشتر در فصل روش پژوهش گذشت این بود که «فرارفت های دمایی سرد ناشی از سامانه پرفشار سیبری در ایران مرکزی نمود بیشتری در ترازهای پایین جو نسبت به ترازهای بالای

 

جو دارد». برای آزمون این فرضیه لازم بود جایگاه پرفشار سرد سیبری در روز اوج هر یک از سرماهای بحرانی هفدهگانه روی نقشه های پایه عیان گردد. این آشکارسازی روی نقشه های هوای رسم شده در تراز دریا از لحاظ جایگاه و مقدار فشار مرکزی و روی نقشه های هوای ترازهای  1000 و 750 ه.پ از لحاظ جایگاه کانون و مقدار ارتفاع مرکزی و تعداد پربندهای بسته و نیز برای تراز 500 ه.پ محور ناوه ها از لحاظ جهت و جایگاه انجام گرفت. جداول (4-3) گویای این می باشد که پرفشار سرد سیبری در اکثر رخدادهای سرماهای بحرانی ایران مرکزی (سرماهای هفدهگانه) در ترازهای پایین جو و روی پهنه ای بین مغولستان و دریاچه بایکال بسته می گردد.

نتایج ارایه شده در جداول ( 4-3)، پرفشار سیبری در 70 درصد مواقع (12 مورد) در ترازهای دریا و 1000 ه.پ نمود بیشتری داشته می باشد و در 30 درصد بقیه (5 مورد) پرفشار تبت و مهاجر دیده شده می باشد. همچنین این پرفشار در 35 درصد مواقع (6 مورد) در تراز 750 ه.پ و در 23 درصد مواقع (4 مورد) در تراز 500 ه.پ نیز حضور داشته می باشد.

 

n تراز دریا:

مجموعه شکل های ( 4-4 )، جایگاه های بیرونی ترین همفشارهای بسته پرفشار سیبری در تراز دریا را به صورت منحنی هایی سیاهرنگ و ستبر نشان می دهد. مطالعه مجموعه الگوها نشان می دهد که طی سرمای بحرانی شماره 18 در تاریخ 27/12/1990، بیرونی ترین همفشار بسته پرفشار سیبری در نزدیک ترین جایگاه (شکل 4-4: ح) و طی سرمای بحرانی شماره 5  در تاریخ 12/01/1983، بیرونی ترین همفشار بسته پرفشار سیبری در دورترین جایگاه (شکل 4-4: پ) خود نسبت به سرزمین مورد پژوهش (ایران مرکزی) دیده شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه