تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

گسترش مکانی

 

 

از نظر گسترش مکانی امواج سرمای 47 گانه در ایستگاه های همدید مورد پژوهش؛ 30موج سرما دارای گسترش مکانی در حد یک ایستگاه، 7 موج سرما دارای گسترش مکانی در حد دو ایستگاه و 5 موج سرما دارای گسترش مکانی در حد چهار ایستگاه بودند. همچنین از لحاظ بیشترین ایستگاه های درگیر، موج شماره 40 با شش ایستگاه طی دو روز در رتبه نخست بود (شکل 4-3).

سرماهای بحرانی ایران مرکزی

براتی و موسوی (1384: 5) موج سرمای بحرانی هر سال یا ماه را فراگیرترین موج سرمای هر ماه یا سال با معیار بالاترین فراوانی شهرهای درگیر دانسته اند. طی چنین موجی به لحاظ زمانی نیز دوامی فراتر از یک روز برای بیش از یک ایستگاه مورد انتظار می باشد.

در این پژوهش نیز، برای انتخاب موج های سرمای بحرانی، مهمترین ملاک «تعداد حداقل دو ایستگاه درگیر دمای صفر و زیر صفر درجه در یک روز» در نظر گرفته گردید و از امواج سرمایی که گسترش مکانی آنها یک ایستگاه بوده، صرف نظر گردید. نهایتاً از بین 47 موج سرمای استخراج شده، 17 موج سرمای بحرانی طی دوره آماری 1358 تا 1391 انتخاب گردید. جدول (4-2)، مشخصات امواج بحرانی را نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه