عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل آماری سرماهای بحرانی

استخراج داده های دمای حداکثر روزانه مجموعه 8 ایستگاه های هواشناسی و مجموعه مراحلی که در فصل روش پژوهش گذشت نشان داد که 47 موج سرما در طی بازه آماری 1980-2010 رخ داده می باشد. جدول (4-1) مشخصات عمومی موج های سرمای چهل و هفتگانه رخ داده را شامل دوام، شدت و گسترش مکانی نشان می دهد.

 

 

 

 

). ویژگی های موج های سرمای بحرانی

سه ویژگی برای 47 موج سرمای استخراج شده از اهمیت بیشتری برخوردار بود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

n دوام

بیشتر امواج سرما، دوامی یک روزه داشتند.  18 موج سرما دوام زمانی یک روزه، 10موج سرما دارای دوام زمانی سه روزه و 7 موج سرما دوام دو روزه داشتند و به لحاظ بیشترین دوام زمانی روزانه موج شماره 42 دارای دوام زمانی 15 روزه بوده می باشد (نمودار 4-1).

 

شدت

از لحاظ شدت دما در روز اوج، موج سرمای شماره 42 بیشترین شدت سرما با دمای 2.06 – را داشت. همچنین موج های شماره 18 با دمای 1.8- و موج سرمای شماره 11 با دمای 1.6- در رتبه های بعدی  قرار گرفتند (شکل 4-2).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه