تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

اسکریپت تعیین جهت و سمت غالب بردارهای باد

چنانکه در جدول (3-6) نظاره می گردد داده های موج سرمای روز 9 ژانویه سال 1983 (19/10/1361) با برنامه اسکریپتی که در شکل (3-7) آورده شده می باشد. آزمون شده می باشد. در اینجا نمونه ای از نتایج که در محیط ورد  (word)تایپ شده (جدول 3-7) ارایه می گردد.

مراحل  تعیین طول و عرض جغرافیایی سرزمین مورد پژوهش و ذخیره فایل نوت پد مانند اسکریپت میانگین بردارهای بردارهای باد انجام گرفت. سپس اقدام به نوشتن دستورالعمل های خاص تعیین جهت و سمت غالب از بردارهای باد در محیط نوت پد گردید. نمونه اسکریپت نوشته شده برای تعیین جهت و سمت غالب بردارهای باد روز 9 ژانویه سال 1983 در تراز 1000 ه.پ در شکل (3-8) آورده شده می باشد.

فراخوانی اسکریپت dat.gs به محیط  GrADS

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از اتمام نوشتن اسکریپت و ذخیره آن ، نرم افزار گرادس را باز کرده، با تایپ مسیر ذخیره، اسکریپت آن اجرا می گردد. برای نمونه اعداد میانگین بردارهای باد موج سرمای سال 09/01/1983 که شامل دو عدد

 

 

منفی 2.4- و مثبت 2.3 ( به ترتیب مربوط به باد مداری شرقی و باد نصف النهاری جنوبی) قابل نظاره می باشد. در شکل (3-9) مراحل فراخوانی اسکریپت و اعداد میانگین بردارهای باد درج گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد