عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل آزمون فرضیه دوم

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش پس از مراحلی مانند تهیه و تبدیل داده ها از تارنمای NCEP که برای فرضیه یکم گذشت؛ بر پایه داده های تهیه شده، مراحل رسم نقشه های بردار و خطوط جریان باد برای ترازهای1000، 750، 500 و 300 هکتوپاسکال طی گردید تا مشخص گردد به عنوان آزمون فرضیه دوم که در کدام ترازها تأثیر فرارفت های شرقی ناشی از پرفشار سیبری در رخداد بحرانی ترین دماهای دوره  سرد ایران مرکزی مهم تر از فرارفت های غربی طی بازه ی آماری 1980- 2012 می باشد؟

 

3-11-1).  مراحل رسم نقشه های بردار باد

هدف از رسم نقشه های بردار باد مشخص کردن جهت بردارهای باد در سطوح مختلف جو بود و اینکه تعیین گردد فرارفت های دمای شرقی بیشتر در کدام تراز جوی نظاره می شوند. این کار در محیط GrADS با اشتراک دستورهای پیشین تا شماره 5 به تبیین زیر انجام گردید:

 

  1. sdfopen E:/ncep/uwnd.2001.nc
  2. sdfopen E:/ncep/vwnd.2001.nc
  3. set ccolor 1
  4. set gxout vector
  5. d uwnd.1;vwnd.2

 

3-11-2). رسم نقشه های خطوط جریان باد

هدف از ترسیم نقشه های خطوط جریان، مشخص کردن سمت ورود جریان باد و وزش های سرد دمایی به ایران مرکزی بود. همچنین بوسیله این نقشه ها میدان های باد ناشی از پرارتفاع سیبری شناسایی و واکاوی گردید. نقشه های جریانی باد بیشتر برای نشان دادن جریان باد در سطوح پایین جوی و همچنین وزش های دمایی و رطوبتی بکار می طریقه. با ترسیم خطوط جریان باد، میدان باد مشخص می گردد که بوسیله آن می توان فرارفت رطوبت و فرارفت دما و به دنبال آن اندازه کاهش و یا افزایش دما تعیین نمود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه