عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین بیرونی ترین پربند بسته برای هر سرما

برای این کار آغاز مرزهای سیاسی محدوده عرض جغرافیایی 10 تا 80 درجه شمالی و طول جغرافیایی 10 تا 100 درجه شرقی ترسیم گردید، سپس نقشه های همدید ارتفاع ژئوپتانسیل برای 17 سرمای بحرانی فراخوانی شده؛ بیرونی ترین پربند بسته پرارتفاع سیبری برای ترازهای مختلف جوی رسم گردید. در نهایت مدل نهایی نمود بیرونی ترین پربند بسته پرارتفاع سیبری برای هر تراز ترسیم گردید. بوسیله این مدل کانون های پرارتفاع سیبری و مسیرهای حرکت زبانه های پرارتفاع سیبری  مشخص گردید. شکل ( 3-4 ) نمونه پربند بسته مشخص شده برای تراز 1000ه.پ را در تاریخ 15/01/1983 برای یکی از سرماهای بحرانی را نشان می دهد.

). تعیین پربند پشتیبان پرارتفاع سیبری

برای دستیابی به اطمینان بیشتر به نتایج آزمون فرضیه نخست پژوهش و آشکارسازی اختلاف نمود پرفشار سیبری در ترازهای مختلف جوی، مراحل تعیین پربند پشتیبان نیز مانند مراحل تعیین بیرونی ترین پربند پرارتفاع سیبری انجام گرفت. شکل (3-5) نمونه پربند پشتیبان مشخص شده برای تراز دریا را در تاریخ 15/01/1983 برای یک باز سرماهای بحرانی نشان می دهد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد