عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

ترسیم نقشه های ارتفاعی

با بهره گیری از اسکریپت های مناسب در محیط GrADS داده ها به نقشه های هوا تبدیل گردید. برای نمونه جهت تهیه نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل موج سرمای سال 09/01/1983 دستورهای ذیل در محیط GrADS نوشته و اجرا گردید:

 

.1Sdfopen E:/ncep/Hgt.1983.nc

.2Set Lon 5 130

.3Set Lat 10 80

.4Set  Lev 500

.5Set time 00z09jan1983

.6Set cint 50

.7Set ccolor 1

.8Set csmooth on

.9Set clopts 1 12 0.12

.10D hgt

.11Printim d:/map2/hgtlev500jan1983day09.png white

 

 

n این مطالعه آغاز در تراز 1000 سپس تراز 750 و 500 و در مرحله آخر تراز 300 هکتوپاسکال انجام گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

n با مطالعه مجموعه نقشه های ترازهای یاد شده کوشش گردید تا مشخص گردد که کدام پربند برحسب چند متر بین آنها مشترک می باشد.

n نهایتاً پربندهای مشترک 280 و 240 متر در تراز 1000 ه.پ و پربند 3180 متر در تراز 750 ه.پ و پربند 5700 متر در تراز 500 ه.پ و پربند 9200 متر در تراز 300 ه.پ  یافته گردید. این پربندها ملاک استخراج مدل نهایی نمود پرفشار سیبری در ترازهای بالای جو، جهت آزمون فرضیه اول قرار گرفت.

در ادامه مراحل آزمون فرضیه اول، نقشه های همدید فشار تراز دریا از لحاظ جایگاه پرفشار سیبری برای هریک از  17 موج سرما مطالعه گردید تا برای هر موج سرما مشخصات پرفشار سیبری از لحاظ تعداد منحنی بسته، جایگاه کانون پرفشار و مقدار فشار مرکزی پرفشار سیبری تعیین گردد و در نهایت این مشخصات به جدولی وارد گردد. همچنین در تکمیل یافته ها از نقشه های تراز دریای آزاد، پویشی بودن سامانه پرارتفاع سیبری از راه انطباق یا هماهنگی آن به لحاظ مکانی با ناوه تراز 500 ه.پ واکاوی گردید تا مسیر تقویت و جابجایی ناوه به سوی سرزمین پژوهش در مدل نهایی قابل ارایه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه