تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

پرفشار سیبری

مرکز فشار زیادی که روی سیبری ایجاد می گردد و فشار درون آن گاهی بالغ بر 1085 هکتوپاسکال می گردد، توده هوای بسیار سرد و سنگینی می باشد که گاهی اوقات مرکز این سلول بزرگ ما بین دریاچه بایکال و بالخاش قرار می گیرد، در این موقع هوای بسیار سرد از نواحی شمال شرقی وارد کشور می گردد و دمای حداقل نواحی شمالی استان خراسان به کمترین مقدار خود می رسد. به تدریج این توده هوا تمام ایران را فرا گرفته، دمای اکثر نقاط ایران حتی استان خوزستان به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد (تقی زاده، 1366: 54).

پرفشار سیبری پدیده غالب دوره سرد سال در آسیاست. اولین نشانه تشکیل پرفشار مزبور تشکیل یک منحنی بسته فشار در ماه سپتامبر، در اطراف دریاچه ی بایکال می باشد که به تدریج با پیشروی زمستان بر شدت آن افزوده می گردد. به طوریکه در ماه دسامبر متوسط فشار مرکزی آن به 1035 هکتوپاسکال می رسد

تاکنون عامل اصلی تشکیل پرفشار سیبری، سرمایش شدید خشکی وسیع آسیا در دوره سرد قلمداد می گردید اما امروزه پی برده اند که عامل عمده تشکیل پرفشار سیبری آرایش مکانی فرود بادهای غربی در سیبری می باشد. پرفشار سیبری در زیر منطقه وزش چرخندگی منفی در عقب فرود بادهای غربی تشکیل می گردد یعنی پرفشار سیبری ریشه پویشی دارد و سرد شدن زمین وسیع سیبری در اثر پویش موج بادهای غربی می باشد (علیجانی،1374).

پرفشار سیبری از اواخر ماه اکتبر با سرد شدن منطقه ی سیبری شکل می گیرد و معمولاً تا اواسط ماه آوریل روی منطقه باقی می ماند. پشته های این پرفشار که در طی ماههای دسامبر و ژانویه به حداکثر شدت و وسعت خود می رسد، تقریباً در تمام جهات به استثنای نواحی جنوب آسیا که ناهمواری های بلند هیمالیا مانع آن می باشد توسعه می یابد. پشته ی غربی این سامانه در بیشتر مواقع از شمال شرق و شرق روی منطقه مرکزی ایران توسعه می یابد و از عوامل اصلی کاهش دما در کشور بخصوص مرکز ایران به شمار می رود. وضعیت این پشته خود تابعی از گسترش کم فشارهای ایسلند و پیرا قطبی روی اروپاست با توسعه ی آن ها به شرق، پشته ی سیبری به عرضهای جنوبی تر نقل مکان می کند و با استقرار روی بامه ایران جریان های سرد شرقی آن موجب کاهش دما در منطقه مرکزی کشور می گردد (خلج، 1381).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه