تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

نقشه سطح متوسط دریا

نقشه های سطح دریا اطلاعات ایستگاه های دیده بانی سطح دریا روی آنها منتقل می گردد. این نقشه ها بر پایه داده های دیده بانی ساعت های اصلی18،12،06،00 به گرینویج تهیه می شوند ( فرج زاده،1389 : 131). در نقشه های سطح متوسط دریا که اکثراً شامل نقشه های فشار و دما هستند، ارتفاع ثابت بوده ، در همه جا صفر و توزیع جهانی دما و فشار در تراز دریا با بهره گیری از منحنی های اندازه (پربند) های هم فشار وهمدما نشان داده می گردد  (قویدل، 1389: 196).

 

2-1-25).  نقشه های ترازهای بالای جو

نقشه های سطوح فوقانی جو برای ترازهای مختلف 17 گانه از 1000 تا 10 هکتوپاسکال تهیه می شوند، در نقشه های سطوح فوقانی جو بر خلاف نقشه های تراز دریا با  ارتفاع سطح همفشار متغیر، اما مقدار ثابت به شمار می رود. مانند متداول ترین نقشه های سطوح جو، نقشه های تراز 850 و تراز 500 هکتوپاسکال ( به عنوان متغیر ترین و در عین حال مهمترین تراز جوی می باشد) هستند. از نقشه های متداول سطوح فوقانی جو می توان به نقشه های همدما، رطوبت (ویژه و نسبی)، نقشه های هم ارتفاع (Isoheight)، یا کنتور یا و همچنین نقشه های مشتق از باد مثل نقشه های مؤلفه های برداری، مداری، جریان هوا و غیره تصریح نمود (قویدل،  1389، 115).

 

2-1-26).  نقشه های هم ارتفاع ژئوپتانسیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ژئوپتانسیل عبارت از مقدار کاری که برای خنثی کردن تأثیر نیروی جاذبه صرف می گردد تا واحد جرمی را از مرکز زمین تا تراز مورد نظر بالا برد (لشکری،  1390، 42). نقشه های هم ارتفاع ژئوپتانسیل مهمترین و کاراترین نقشه های جوی در تجزیه و تحلیل و تفسیر همدید می باشند. زیرا که نقشه های هم ارتفاع قادرند در آن واحد بسیاری از اطلاعات نقشه های دما، باد و آرایش الگوهای فشار را در اختیار مفسر همدید قرار دهد (قویدل،  1389، 116).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه