تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

دما

دما از مهمترین عناصر آب‌وهوایی می باشد که در تعیین تأثیر و پراکندگی دیگر عناصر آب‌وهوایی نیز موثر بوده، از مؤلفه های اصلی در پهنه بندی آب‌وهوایی به شمار می رود و از رو نوسانات و تغییرپذیری آن دارای اهمیت علمی-کاربردی ست. دما عنصری می باشد که تحت تأثیر الگوها و پدیده های جوی به سرعت دچار تحول می گردد و به پویایی جو به شدت حساسیت نشان می دهد. پس تغییرات دما در مدیریت و برنامه ریزی محیط مؤلفه بسیار مهمی به شمار می رود (احمدی و قویدل، 1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-1-4).  تغییرات دمایی

دما و تغییرات دمایی در یک محل، تا حدود زیادی به نقل وانتقال افقی هوای گرم و سرد بستگی دارد. این انتقال به صورت مسیر روزانه وزش باد و در دوره هایی از سال صورت می پذیرد. تأثیر سیستمهای متنوع همدید در جابه جایی توده های هوا در عرضهای میانه، به خصوص به صورت گسترش هوای گرم و سرد، اهمیت بسیار دارد، از این رو جابه جایی مکرر توده های هوا طریقه دما را به هم می ریزد.

 

2-1-5). آستانه

گاهی علاوه بر شناخت فراوانی مشاهدات، تعداد یا درصدی از نظاره ها نیز که برابر پایین تر از مقدار بخصوصی (آستانه ها) می باشد. مقادیر خاصی که شناخت رویدادهای بخصوصی هستند را آستانه گویند (عساکره، 1390: 116).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه