تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیقات مربوط به شرایط زمانی و مکانی پرفشار سیبری در سرزمین ایران – علیجانی (1369)، اثر پرفشار سیبری بر دمای نواحی شرق ایران را مطالعه نمود. ایشان براین باور می باشد که الگوهای جریان های تراز 500 هکتوپاسکال برای شناخت شدت و مدت جایگاه فرابار سیبری و اثر آن بر آب وهوا شرق ایران ضروری می باشد. بلیغی (1375)، در مطالعه تاثیر پرفشار سیبری بر آب وهوا خراسان نتیجه گرفت که بیش از 90 درصد از یخبندانهای پاییزه خراسان را سامانه مذکور باعث شده می باشد.

چوخاجی زاده مقدم ( 1376: 23)، در مطالعه آثار سامانه همدید پرفشار سیبری روی دماهای شمال شرق ایران به این نتیجه رسید که ماه اکتبر همزمان با تشکیل پرفشار سیبری می باشد و از فراوانی و شدت بالایی برخوردار می باشد اما در ماه نوامبر به بعد با افزایش تعداد روزهای تشکیل پرفشارسیبری مقدیر فشار مرکزی آن نیز افزایش پیدا کرده می باشد و در نتیجه با گسترش نصف النهاری، زبانه جنوب غربی سامانه مذکور با عبور از شمال شرق کشور موجب کاهش شدید دما در منطقه می گردد.

لشکری (1387)، طی پژوهش خود به این نتیجه رسید که هماهنگی و انطباق سامانه ها در ترازهای زیرین و میانی جو سبب شده که سرمای فراگیر، بخش اعظم کشور را در سال  1382 فرا بگیرد. عامل اصلی افت شدید دما در این سرمای فراگیر، نفوذ زبانه های پرفشار سیبری در امتداد شمالی-جنوبی بر روی ایران و حتی تا عربستان بوده می باشد. شبانکار (1387)، اثر پرفشار سیبری روی دما و بارش ایران مطالعه کرده، نشان داد که تاثیر پرفشار سیبری بر رخداد دمای کمینه (دمای شب هنگام) بیشتر می باشد و از سمت شمال شرق وارد ایران می گردد.

کاویانی و همکاران (1387) رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری در تراز دریا شناسایی کردند. مطالعه ایشان نشان داد که پرفشار سیبری به عنوان یک سامانه همدید فصلی، از میانه مهرماه تا میانه فروردین ماه بر آسیا حاکم می باشد و به سبب گسترش از عوامل آب وهوایی در اورآسیا در نیمه سرد سال می باشد.

کریمی و همکاران (1391)، در مطالعه خود تحت عنوان امواج  سرماهای شدید و فراگیر دی و بهمن 1383 با بهره گیری از داده های فشار تراز دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز میانی جو به این نتیجه رسیدند که هسته پرفشار سیبری ضمن یک جابجایی شرقی-غربی زبانه های خود را به سمت عرض های پایین و ایران تا 50 درجه طول شرقی گسترش داده می باشد و یک موج سرمای بسیار شدید را بر ایران تحمیل نموده که آثار آن به صورت افت شدید دماهای کمینه عیان شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه