تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تاکاشی (1990)، در مطالعه خود با عنوان« حرکت توده هوایی که منجر به تشکیل کمربند بارش قاره چین و سیستم های جوی در فصل بایو (ژاپن) می گردد» تصریح می کند که پرفشار سرد سیبری در محدوده دریاچه ی بایکال-مغولستان تشکیل و راستایی شمالی-جنوبی گسترش پیدا می کند و با یورش سرمای شدید به بخش هایی از چین باعث افت شدید دما و یخبندان می گردد.

تاکایا و ناکامورا (2005)، طی مطالعه خود با عنوان مکانیسم گسترش و توسعه درونی پرفشار سیبری به این نتیجه رسیدند که پرفشار سیبری از طریق تشکیل یک توده هوای سرد قاره ای، تأثیر مهمی در رخداد آب و هوای بحرانی سرد زمستان در قاره آسیا و شمال شرق اقیانوس آرام اعمال می کند. مطالعه ایشان نشان داد که در رخداد 20 موج سرمای شدید، تشکیل بلوکینگ در ترازهای بالای جو فاکتور مهمی می باشد و تأثیر مهمی در گسترش هوای سرد سطح دریا در این نواحی دارد.

حسین و همکارانش ( 2012)، به مطالعه تغییرات ناگهانی و مسیرهای حرکت پرفشار سیبری پرداخته، ارتباط آن را با شاخص های گردش گرمسیری و دمای سطح دریا (sat) در فصل زمستان برای دوره زمانی 62 ساله 1949-2010 در ماههای دسامبر- فوریه مطالعه  کرده اند. آنها همچنین ویژگی های حرکت آنتی سیکلون سیبری را به صورت خطی و غیرخطی، میانگین تغییرات ماهانه، دوام و ثبات و نوسانات پرفشار سیبری مطالعه کرده اند. آنها طی پژوهش خود ارتباط قوی بین دمای سطح دریا در فصل زمستان در سراسر مناطق شمال غرب و غرب عربستان و شدت مرکز پرفشار سیبری دست یافته، این ارتباط بوسیله  همبستگی معنی دار بالای 29 درصد در سطح اطمینان 95 درصد نشان دادند.  شکل 1-1) نقشه میانگین فشار تراز دریا در دوره آماری 1961-1991 را نشان می دهد که در آن کانون مرکزی پرفشار سیبری و گسترش زبانه های آن تا غرب دریای سیاه نظاره می گردد.

عموم تحقیقات دسته نخست و دسته دوم در بخش اظهار مساله ارایه گردید. در این بخش به عنوان پیشینه پژوهش دسته های دیگر را مرور می کنیم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه