تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

نخستین پژوهش از این دسته کار چان و همکاران (2004) می باشد. در این پژوهش، فرارفت شدید هوای سرد بسوی شرق آسیا، ناشی از موج های بلند سرما (در نتیجه افزایش فشار سطح دریا) و بادهای شمال غربی معرفی شده می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در هر فصل زمستان بیش از ده موج سرد از دورن قاره اوراسیا (پرفشار سیبری) به شرق آسیا هدایت می شوند و در مسیر خود با دوام چند روزه، باعث کاهش شدید دمای می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تحقیقی دیگر چنگلان (1984)، در مطالعه خود با مطالعه نقشه های همدید، به مطالعه عوامل سرمای شدید و افت ناگهانی دما در چین پرداخته، به این نتیجه رسیده می باشد که گسترش و نفوذ زبانه های هوای سرد پرفشار مستقر روی منطقه بایکال- مغولستان عامل افت ناگهانی دما در بخشی از چین می باشد.

« پرفشار سیبری و تغییر آب وهوا بر روی آسیای میانه » عنوان تحقیقی دیگر می باشد. در این پژوهش گونگ و هو (2002)، ارتباطی قوی میان شرایط دمایی سرد روی قاره اورآسیا و شدت پرفشار سیبری یافته اند و به این نتیجه رسیده اند که کاهش 1.5- درجه سلسیوس دمای فصل سرد در مرکز قاره اورآسیا و شرق آسیا (مرکز و جنوب چین) با  مرکز پرفشار سیبری روی مغولستان دارای ارتباط قوی می باشد.

دینگ (1990)،  طی پژوهش خود با عنوان «نحوه تشکیل، انتقال توده هوا و پیشروی پرفشار سیبری و ارتباط آن با موج هوای سرد در شرق آسیا» به این نتیجه رسید که هوای سردی که از سمت جنوب گسترده شده از مرکز پرفشار مستقر روی شرق سیبری و مغولستان منشاء می گیرد و باعث تشدید بادهای شمالی و شمال شرقی سطح دریا شرق آسیا (شرق چین) شده، منجر به تولید موج های گسترده سرد ( cold surge) در این منطقه می گردد. این امواج در تراز دریا به سرعت به سمت جنوب پیشروی کرده، تا نزدیکی مناطق استوایی (شرق اقیانوس آرام) در جنوب امتداد می یابند. نتایج آنها نشان داد که به گونه متوسط 20 تا 30 موج سرمای شدید طی یک فصل سرد زمستان در ترازهای پایین تر از 700 ه.پ و بخصوص تراز 850 و دریا با دوام زمانی 10تا 20 روزه رخ می دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه