عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

معیار تعیین موج های سرما

برای انتخاب امواج سرما معیار آستانه صفر درجه سلسیوس و کمتر از آن در دمای حداقل روزانه برای ایستگاه های مهرآباد، سمنان، اصفهان، شاهرود، کاشان، کرمان، بم و یزد در یک دوره 32 ساله از سال 1980 تا آخر سال 2012 میلادی بکار گرفته گردید تا سرانجام تعداد 47 موج سرما شناسایی گردید.

 

3-8). معیار تعیین موج سرمای بحرانی

¾ معیار زمانی دو روز و بیشتر: در تعیین هر موج سرما اگر فاصله زمانی بین آنها یک روز بود نادیده گرفته گردید و گاهی آن چیز که محقق به عنوان دو موج می پندارد، در حقیقت یک موج می باشد که موقتاً دچار ضعف شده می باشد. از این رو معیار «دست کم دو روز فاصله میان موج برگزیده با موج های پیشین و پسین» لحاظ گردید تا حتی الامکان اعضای جامعه ی آماری از هویتی مستقل تر برخوردار باشند.

¾ معیار مکانی دو ایستگاه درگیر سرما: تعداد حداقل دو ایستگاه درگیر دمای صفر و زیرصفر درجه در یک روز. ایستگاه هایی که گسترش مکانی آنها یک روزه بوده، پراکنده درگیر دمای صفر و زیرصفر درجه بوده اند، تشکیل یک موج سرما ندادند. بر پایه این معیار سرانجام تعداد 17 سرمای بحرانی شناسایی گردید. از این پس این سرماها در متن پژوهش گاه ممکن می باشد با نام های دیگری نیز مانند سرماهای بحرانی و یا سرماهای فراگیر ذکر شوند.

پیش از این براتی و همکاران (1384) بر اساس معیار « رخداد حداقل دو روز متوالی دمای کمینه ی صفر و زیر صفر»  برای هر یک از ایستگاه های درگیر موج سرما، تشخیص موج سرما داده اند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه