عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

).   پراکنش فشار

عامل اصلی و کنترل کننده هوا سیستم های فشار هستند که تغییرات زمانی و مکانی آنها، ویژگی های رطوبت، حرارت، فشار و پراکندگی فشار را تغییر می دهد. پراکندگی فشار در سطح زمین توسط الگوی جریان در سطح بالا کنترل می گردد. الگوهای فشار ایران در دوره سرد سال که ایران زیر نفوذ بادهای غربی می باشد اکثراً تابعی از آرایش سامانه های همدید سیاره ای می باشد و در دوره گرم سال با پسروی بادهای غربی، الگوی فشار توسط شرایط محلی و سامانه های همدید بیرون از ایران تعیین می گردد (کردمحله، 1388: 25).

جدول (2-5)، فشار تبدیل شده به سطح متوسط دریا برحسب هکتوپاسکال ایستگاه های منطقه را در ماه های مختلف سال نشان می دهند. از این جدول و شکل دیده می گردد که کمترین اندازه فشار در منطقه مورد مطالعه در دوره گرم سال به ثبت رسیده می باشد و در این بین ایستگاه بم با فشار 994.7 هکتوپاسکال در ماه تیر (جولای) دارای کمترین اندازه فشار می باشد و بعد از آن ایستگاه های کرمان و اصفهان به ترتیب با 996.6 و 997.5 قرار دارند.

).  میانگین ماهانه سمت و سرعت باد غالب در هشت ایستگاه نمونه

جهت مطالعه و رسیدن به یک دید کلی از باد غالب در منطقه مورد مطالعه چهار ایستگاه در چهار جهت شمال، غرب، جنوب و شرق منطقه مورد پژوهش از جدول (2-6)، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه سمت باد بر حسب درجه و سرعت آن بر حسب نات اظهار می گردد. نات یکی از واحدهای سرعت باد می باشد که در هوانوردی بکار می رود و داده های هواشناسی برحسب این واحد بایگانی شده می باشد. هر متر بر ثانیه تقریباً 2 نات برآورد می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شمال منطقه ایستگاه مهرآباد تهران انتخاب و مورد مطالعه قرار می گیرد. همانگونه که نظاره می گردد جهت باد غالب در تمام ماه ها جنوب شرقی بوده و سریع ترین سرعت باد غالب 7.1 نات در ماه اردیبهشت(می) با جهت جنوب شرقی می باشد. جهت باد غالب در ایستگاه اصفهان بعنوان نماینده غرب منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. در غرب منطقه مورد پژوهش در اکثر ماه ها جهت باد جنوب شرقی می باشد و سریع ترین باد غالب دارای سرعتی به اندازه 8.8 نات و جهت آن نیز جنوب شرقی می باشد.

در جنوب منطقه مورد مطالعه ایستگاه بم قرار می گیرد. همانگونه که نظاره می گردد جهت باد غالب در این ایستگاه در اکثر ماه ها از سمت جنوب غرب می باشد و سریع ترین باد غالب دارای جهت جنوب غربی و سرعت آن نیز 13.1 نات می باشد. ایستگاه شاهرود به عنوان نماینده شرق منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. در این ایستگاه در سه ماه فصل زمستان جهت باد جنوب شرقی بوده و در فصل بهار جهت باد غربی و در فصل تابستان شمال شرق-شرق بوده می باشد و در فصل پاییز جهت باد از جهت های شرق و غرب و جنوب شرق می باشد (جدول 2-6).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه