تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

پرسش‌های پژوهش

1- تأثیر پرفشار سیبری در رخداد دماهای بحرانی طی دوره سرد ایران مرکزی در کدام تراز جو آشکارتر می باشد؟

2- اولویت تاثیر فرارفت های شرقی و غربی در رخداد دماهای بحرانی طی دوره  سرد ایران مرکزی کدامست؟

 

3-2).  فرضیات پژوهش

بر پایه پرسش های یاد شده و اطلاعات در دسترس، فرضیه های زیر طرح گردید:

1). فرارفت های دمایی سرد ناشی از سامانه پرفشار سیبری در ایران مرکزی در ترازهای پایین جو نمود بیشتری نسبت به ترازهای بالا دارد.

2). تأثیر فرارفت های شرقی در رخداد بحرانی ترین دماهای دوره  سرد ایران مرکزی مهم تر از فرارفت های غربی این دوره می باشد.

 

3-3). گزینش سرزمین پژوهش و ایستگاه های داده سنجی

سرزمین مورد پژوهش ایران بخشی از کشور ایران تعیین گردید که در پناه دو رشته کوه البرز و زاگرس ویژگی های آب ‌وهوایی آشکاری از خود نسبت به سرزمین های غرب زاگرس و کرانه‌های شمال البرز نشان می دهد و به عنوان سرزمینی خشک و عموما بادپناه در میانه بامه سترگ ایران شناخته می گردد (شکل 3-1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه