تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

معیار تعیین روز اوج سرمای بحرانی

جهت تسهیل کار مراجعه به نقشه های هوا و طراحی الگوهای همدید در بخش آزمون فرضیه های پژوهش، لازم بود با توجه دوام چند روزه سرماهای بحرانی تعیین شده، روزی به عنوان روز اوج شناسانده گردد. معیار تعیین روز اوج بصورت زیر تعریف گردید:

¾ تعیین روز اوج هر سرما بر حسب دو معیار شدت بر حسب دما (درجه سلسیوس) و گسترش مکانی موج بر حسب فراوانی ایستگاه های درگیر انجام گردید.

 

3-10). مراحل آزمون فرضیه نخست پژوهش:

برای آزمون نخستین فرضیه پژوهش مبنی بر « فرارفت های دمایی سرد ناشی از سامانه پرفشار سیبری در ایران مرکزی نمود بیشتری در ترازهای پایین جو نسبت به بالا دارد» مراحل زیر طی گردید:

 

3-10-1). تهیه داده های ترازی

نخست فایل حاوی داده های NC طی دوره دربردارنده موج های سرمای بحرانی تعیین شده با مراجعه به پایگاه واکاوی داده های آب‌وهوای امریکا (تارنمای NCEP) با نشانی:

http://www.cdc.noaa.gov/psd/data

بصورت داده های فشرده تهیه گردید.

 

3-10-2). تبدیل داده های فشرده به متن

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه