تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل شناسایی و استخراج موج های سرما

مراحل استخراج موج های سرما بدین تبیین انجام گردید:

 

بعد از انتقال داده ها به نرم افزارEXCEL و چیدن ایستگاه ها در کنار هم به ترتیب کاهش  عرض جغرافیایی آنها، داده های مربوط به دمای حداکثر روزانه ی فصل سرد برای دوره آماری از سال 1980 تا 2012 مرتب گردید (جدول3-5).

در مرحله بعد با بهره گیری از ابزار فیلتر در محیط نرم افزار اکسل، داده های صفر و زیر صفر درجه دمای حداکثر روزانه ایستگاه های منتخب از دمای بالای صفر درجه تفکیک گردید. زیرا نتایج نشان داد که فقط در ماه های دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس (دوره سرد سال) دماهای صفر و زیر صفر درجه نظاره گردید، بقیه ماه هایی که دمای حداکثر روزانه آنها داده های صفر و زیرصفر درجه نظاره نشد، حذف گردیدند. در جدول (3-6)، خانه های خالی به معنای نبود موج سرد می باشد اما به جهت نمود بیشتر ارقام و موج های سرد، اعداد پایین تر از صفر در زمینه جدول وارد نشده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه