عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

این رویکرد، بیشتر ایجاد موارد زیر در اجتماعات محلی را مد نظر قرار میدهد:

  • ایجاد انگیزه در مردم جهت خودیاری از طریق آموزش
  • گسترش روحیه همکاری و تعاون
  • ایجاد و توسعه رهبری محلی
  • تقویت مردم سالاری
  • ایجاد فرایند رشد پایدار
  • حفظ و تقویت روابط اجتماعی
  • ایجاد تغییرات تدریجی مبنی بر تصمیمات درونی (عسگری، 1383 :ص 11 به نقل از

(Khinduka,1979)

در توسعه اجتماعات محلی به سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه شایانی می گردد. سرمایه اجتماعی به منابعی که از طریق تعاملات اجتماعی، شبکه های اجتماعی و روابط متقابل، هنجارها و اعتماد متقابل قابل دسترسی هستند، اطلاق می گردد ((Kleinhons & Etal, 2007 .p 1073.

انسجام اجتماعی عبارت از روح همدلی، صمیمیت و حس مشترک اجتماعی می باشد که افراد یک اجتماع را به هم پیوند داده و باعث می گردد افراد نسبت به یکدیگر به نوعی احساس مسئولیت نمایند. وجود ارزشها، اهداف و خواسته های مشترک بین افراد یک جامعه باعث ایجاد انسجام بین آنها می گردد. همچنین اعتماد متقابل افرادعامل مهمی در انسجام اجتماعی به شمار می رود. به نظر احمدی  ضعف روابط اجتماعی باعث کاهش اندازه همکاری مردم با یکدیگر در اداره امور شهر می گردد (احمدی، 1370: 48).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد