تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، تاکنون در تقسیمات محله ای به معیارهای  و شاخص های کالبدی و اداری توجه شده می باشد که امروزه باعث گسستن روابط اجتماعی بسیاری از محلات گشته می باشد. مطالعاتی هم در جهت شناخت معیارهای تقسیم بندی محلات در دوران مختلف صورت گرفته می باشد که به توصیف شکل و نوع محله ها در دوران مختلف پرداخته اند و عوامل ایجاد ناپایداری در این محله ها را شناسایی کرده اند.

در این پژوهش دانشگاهی بیشترین تاکید بر روی شاخصهای اجتماعی و فرهنگی می باشد. بهره گیری از شاخصهای اجتماعی _ فرهنگی در مرزبندی محله های منطقه 1 شهر تهران، به ویژه با تاکید بر همبستگی اجتماعی و تعلق مکانی، کارائی بیشتری نسبت به شاخصهای کالبدی و اقتصادی دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این کار میدانی کوشش می گردد تا با مطالعه و مطالعه طریقه تغییرات تقسیمات محله ای در تهران، به ویژه منطقه 1 شهرداری تهران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن و شاخص سازی، الگوی بهینه برای دستیابی به پایداری شهری ارائه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه