عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نتیجه ساختارگرایان مرزها، راه ها را به عنوان ساختارهای اصلی شهر در جهت ایجاد وحدت و پیوستگی مورد مطالعه قرار می دهند. راه ها در طی زمان در محلات تغییراتی ایجاد کرده می باشد و به عنوان یک عامل اصلی در مرزبندی اثر داشته می باشد. تئوری ساختارگرایی از زمانی که  راه ها تأثیر بسزایی در تغییر مرزها داشته اند، مطرح گردیده می باشد تا بتواند وحدت و انسجام در شهر و محلات را ایجاد کند

نظریه پردازان:

بیکن[1] یکی از نظریه پردازان، در سراسر کتاب خود، از واژه هایی نظیر ارتباط، وحدت، یگانگی، انسجام، پیوند، تداوم و ارتباط سخن به می آورد. کوشش آن بر این می باشد که میان اجزاء و عناصر طراحی شهری یعنی توده و فضا ارتباط مستقر کند و در نهایت این اجزاء را به کل بزرگتر پیوند دهد (تولایی، 1386). بیکن در پیچیدگی های ترکیب عناصر در یک منطقه شهری در جستجوی ایجاد وحدت می باشد (حمیدی و دیگران، 1376. بیکن، 1374).

 لینچ[2] دیگر نظریه پرداز به انسجام و وحدت ادراکی نسبت به منظر شهری تصریح دارد و بر این اساس 5 شکل اصلی را مطرح می سازد که مردم مکانها را از طریق انها درک می کنند: راهها که حرکت را جهت می دهند_ مرزها یا لبه ها که قلمرو هر چیز را مشخص می کنند و شکل و پیوستگی مسیر را موجب می شوند _ محله ها که مناطق را بر اساس فعالیتها مشخص می کنند_ گره ها یا نقاط فعالیت متراکم_ نشانه ها که نقاط عطف در شهر هستند (لینچ، 1960).

[1] Edward Bacon

[2] Kevin Lynch

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد