عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه اجتماعات محله ای[1]:

مفهوم توسعه اجتماع محله ای دارای مبانی تاریخی متفاوت می باشد. بعضی از صاحبنظران آن را مربوط به تلاشهای اصلاحات اجتماعی در شهرها می دانند ((Garvin& Cox, 1979:7.

بعضی دیگر آن را مربوط به کوششهای صورت گرفته در زمینه توسعه روستایی و شهری دانسته و بعضی نیز آن را به تلاشهای توسعه روستایی و کشاورزی مرتبط می دانند(Phifer,et al,1980:12).

“مبحث اجتماع محلی و توسعه اجتماع محلی علیرغم سابقه نسبتاً طولانی در ادبیات علمی و و به عنوان زیر مجموعه ای از «توسعه پایدار محله ای » اجرایی، در اواخر دهه 80 در قالب مبحث مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار می گیرد.  با وقفه ای کوتاه در این دهه و با در نظر داشتن توجه ویژه به سلولهای عملکردی شهر در قالب اجتماعات محله ای به عنوان مفهومی جدیدتر مطرح می گردد”. (هودسنی، 1384: 15).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توسعه محله ای در دهه 90 و سالهای اخیر تبدیل به یک مبحث اساسی در توسعه گردیده و

دانشمندان و مجریان، هر کدام متناسب با نوع فعالیتی که انجام می دهند در چارچوب این مفاهیم دیدگاههای خود را ارایه کرده و یا اقدامات خود را انجام داده اند ( عسگری، 1383: 21). “الگوی توسعه محله ای در قالب توجه های سنتی در شهرسازی، سابقه ای دیرینه دارد. در دوره های متأخر و بویژه در نیمه قرن بیستم، بسیاری از نظریه پردازان شهری بخصوص در چارچوب مورد « محله مقیاس » مکتب محیط گرایان فرهنگی، رویکرد مجددی را به بازآفرینی کارکردهای تأکید قرار داده اند. این توجه مجدد هر چند با بازآفرینی کارکردهای جدید برای اجتماعات محله ای (هم در حوزه کالبدی و هم در روابط انسانی) توأم بوده و لیکن بدلیل تغییرات شگرف صورت گرفته در جامعه معاصر، دارای ابعاد و خصیصه های کاملاً متمایزی می باشد. در این راستا می توان به دستور کار 21[2] تصریح نمود که از سال 1993 به عنوان یک راهکار عملی برای تقویت مقیاس محلی وارد اقدام گردید. این دستورالعمل به دنبال تشویق مسئولان محلی در راستای ایجاد و توسعه برنامه های همکاری میان بخش خصوصی، محلی و دولتی جهت ایجاد توسعه پایدار در سطح محلی بوده می باشد (هودسنی، 1384: 15).

[1] The Development About Neighborhood Communities

[2]  Local Agenda

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه