عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در لغت نامه دهخدا محله به معنای کوی، برزن، یک قسمت از قسمت شهر و یا قریه آمده می باشد و در لغت نامه ی معماری و شهرسازی نیز به معنای کوچک ترین واحد شهری مشتمل بر چند کوچه، دکان، بازارچه و مسجد که اهالی آن به دلیل اشتراک زبان، شغل، مذهب، نژاد و تاریخ با یکدیگر احساس پیوستگی خاص دارند و از نظر تاریخی و اجتماعی و خدمات شهری قابل تفکیک باشد (مهندسین مشاور شاران، 1388: 49).

در تعاریف محله تنوع زیادی به چشم می خورد. اغلب متخصصین در تعریف خود از محله یا بر عوامل کالبدی و فیزیکی تکیه نموده اند و یا بر عوامل اجتماعی و فرهنگی همچون اشتراکات فرهنگی، دینی_ مذهبی، زبانی و … تاکید کرده اند که این موضوع ناشی از ماهیت خود محله می باشد که ماهیت اجتماعی و کالبدی را تواما دارد (ربانی، 1385: 156).

در اوایل قرن بیستم رابرت ایزرا پارک [1]و برگس[2] محله را یک واحد اجتماعی و اکولوژیکی قابل برنامه ریزی تعریف نمودند  (Randolph, 1984, P. 5). از جانبی کلر محله را مکانی با مرزهای فیزیکی و عادی ( (Keller, 1968, P. 89 و موریس[3] و هس[4] محله را از اجتماع مکان و مردم با حس مشترک در یک محدودهای که به سهولت برای مردم قابل تردد باشد، معرفی نمودند (Morris and Hess, 1975, P. 6) اما محله در شهرسازی امروزه بیشتر با طرح واحد همسایگی کلرنس پری[5] در سال 1926 شهرت یافته می باشد، طرحی که بیشتر با کاربریهای اختصاصی نظیر یک مدرسه ی ابتدایی در مرکز محله توأم با چند مغازه و زمین بازی و ورزشی در فاصله ی مناسب دسترسی (با پای پیاده ) برای کل محلات و یک واحد مذهبی و سالن اجتماعات و استخر شنا برای محلات پر درآمد و یک موزه و تئأتر برای محلات پرتراکم شهری کوشش در ارتقاء کیفیت زندگی شهری داشت  (وزین، 1378: (140- 14.

در ساده ترین تعریف، محله از خانه های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص تشکیل می گردد. خانواده ها نسبت به محله مسکونی همان احساس خانه مسکونی خود را دارند و با ورود به محله، خود را در یک محیط آشنا و خودی مثل خانه روبرو می بینند. کلاد براون[6] با در نظر داشتن شرایط زندگی در هارلم نیویورک چنین می نویسد:” من همواره هارلم[7] را به مثابه خانه خودم می پندارم و برای من خانه همان خیابانهاست.” این اظهار معرفی قوی از مفهوم محله و تعلق خاطر به فضای محله می باشد.

[1] Robert Ezra Park

[2] Ernest Burgess

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] James Morris

[4] hees

[5] Clarence Perry

[6] Claude Brown

[7] Harlem in New York

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد